Verklaring van rechten en voorwaarden

Laatst gewijzigd: 8 augustus 2012

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden

Marclodder.nl is bedoeld als ‘personal branding’-site van Marc Lodder. Ik stimuleer openheid en transparantheid in informatievoorziening. Deze site geeft mij de mogelijkheden om informatie te delen en contacten te leggen. Mijn uitingen worden alleen beperkt door wetgeving, technologie en veranderende sociale normen.
Deze verklaring van rechten en verantwoordelijkheden (“Verklaring,” “Voorwaarden” of “VRV”) wordt als basis gebruikt voor diegenen die gebruikmaken van Mijn site. Deze Verklaring is van toepassing op alle gebruikers en anderen die interactie voeren met mij. Wanneer je Mijn site gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring.

Artikel 1 Privacy

Ik vind privacy erg belangrijk. Ik heb ter zake een privacy policy opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat om deze te waarborgen. Ik raad je aan het beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

Artikel 2 Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op Mijn site. Verder gelden de volgende bepalingen:

 1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je mij nadrukkelijk de volgende toestemming: je verleent mij een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Mijn site (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
 2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
 3. Ik stel het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Mijn site geeft, maar je moet begrijpen dat ik deze kan gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Artikel 3 Veiligheid

Ik doe mijn best Mijn site veilig te houden, maar kan dit niet garanderen. Ik heb je hulp nodig om Mijn site veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Mijn site.
 2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Mijn site niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder mijn voorafgaande toestemming.
 3. Je houdt je op Mijn site niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 4. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 5. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 6. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 7. Je gebruikt Mijn site niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 8. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Mijn site verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Mijn site-functionaliteiten.
 9. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of mijn beleidsregels.

Artikel 4 De rechten van anderen beschermen

Ik respecteer de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.

 1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Mijn site waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 2. Ik kan inhoud en informatie die je op Mijn site plaatst verwijderen indien ik vind dat hiermee deze Verklaring of mijn beleidsregels worden geschonden.
 3. Als ik je inhoud heb verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 4. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zal ik je de toegang tot mijn site ontnemen.
 5. Je maakt geen gebruik van mijn auteursrechten of handelsmerken (waaronder Marc Lodder en het Marc Lodder-logo) of andere soortgelijke merken die de suggestie mochten wekken verband te houden met mij of met Mijn site, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door mij voor gebruik van merken of wanneer je schriftelijke toestemming van mij hebt.
 6. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Mijn site) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
 7. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Mijn site.

Artikel 5 Wijzigingen

 1. Ik kan deze Verklaring wijzigen als ik jou een kennisgeving geef op Mijn site en je de mogelijkheid biedt om te reageren.
 2. Als ik wijzigingen aanbreng aan beleidsregels waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kan ik een kennisgeving plaatsen op Mijn site.
 3. Ik kan wijzigingen aanbrengen om juridische of bestuurlijke redenen of om een incorrecte tekst te corrigeren, waarbij een kennisgeving wordt gegeven zonder de mogelijkheid te reageren.
 4. Wanneer je na de wijzigingen van mijn voorwaarden Mijn site blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 6 Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor mij creëert, kan ik je de toegang tot Mijn site geheel of gedeeltelijk stopzetten. Ik zal je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert Mijn site te openen.

Artikel 7 Geschillen

 1. Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met mij hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of Mijn site, trachten door middel van onderling overleg eventueel met gezamenlijke benoeming van één of meer deskundigen om tot een regeling te komen.
 2. Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en mij zijn onderworpen aan de Nederlandse wetten. Je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan deze rechtspraak van de rechtbanken, voor het procederen van dergelijke claims. Het staat partijen vrij zich tot een bevoegde rechtbank te wenden, nadat we onderling niet tot een regeling zijn gekomen. In dat geval zal dit uitsluitend plaatsvinden bij de rechtbank in Almelo.
 3. Indien iemand een claim tegen mij indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op Mijn site, zul je mij schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel ik regels bied voor het gedrag van gebruikers, controleer of stuur ik de acties van gebruikers op Mijn site niet en ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op Mijn site. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Mijn site vindt.
 4. IK PROBEER MIJN SITE ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. IK BIED MIJN SITE ZOALS HET WORDT GEBODEN (AS IS), ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. IK GARANDEER NIET DAT MIJN SITE ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT MIJN SITE ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. MIJN SITE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PATIJEN EN JE VRIJWAART MIJ EN MIJN MEDEWERKERS VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. IK BEN JEGENS JOU NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VERKLARING OF MET MIJN SITE, ZELFS NIET ALS IK BEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Artikel 8 Definities

 1. Met “Mijn site” bedoelen ik de functies en services die ik beschikbaar stel op mijn website op www.marclodder.nl.
 2. Met “Platform” bedoel ik een set API’s en services (zoals inhoud) waarmee anderen gegevens kunnen ophalen van Mijn site of gegevens aan mij kunnen verstrekken.
 3. Met “informatie” bedoel ik feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Mijn site.
 4. Met “inhoud” bedoel ik alles wat jij of andere gebruikers plaatsen op Mijn site en niet onder de definitie van informatie valt.
 5. Met “gegevens”, “gebruikersgegevens” of “gegevens van de gebruiker” bedoel ik alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van Mijn site of aan Mijn site kan verstrekken via het platform.
 6. Met “plaatsen” bedoel ik posten op Mijn site of op andere wijze beschikbaar stel door Mijn site te gebruiken.
 7. Met “gebruiken” bedoel ik gebruiken, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
 8. Met “toepassing” bedoel ik elke toepassing of website die het platform gebruikt, evenals alle andere dingen die gegevens van mij ontvangen of hebben ontvangen. Als je het platform niet meer gebruikt maar niet alle gegevens van mij hebt verwijderd, geldt de term toepassing totdat je alle gegevens hebt verwijderd.

Artikel 9 Overig

 1. Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de gebruikers en Mijn site.
 2. Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
 3. Als ik iets uit deze Verklaring niet kan afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
 4. Al mijn rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kan ik vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 5. Niets in deze Verklaring zal mij ervan weerhouden om me aan de wet te houden.
 6. Met deze Verklaring worden geen rechten aan derde partijen verleend.
 7. Ik behoud me alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
 8. Bij het gebruiken of openen van Mijn site houd je je aan alle geldende wetten.