Berichten met de tag: Geld

Geld lenen van je partner riskant

Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is het mogelijk dat je in slechte tijden additioneel ook nog een deel van het gerealiseerde rendement moet delen met je ex-partner. Dit is bij velen (nog) niet bekend. Gelukkig kun je het wel voorkomen.

De wet gaat inmiddels uit van de zogenaamde beleggingsleer. Kern is dat de geldgever meedeelt in de waardestijging (of daling) ongeacht waarin de investering* heeft plaatsgevonden (dus ook als er geld is geïnvesteerd in de start/uitbreiding van een onderneming… ).

Een eenvoudig voorbeeld ‘oude’ situatie (normaliteitsleer)
Je koopt gezamenlijk met je partner een woning (eigendom 50%/50%). Deze woning kost € 200.000 (aflossingsvrij voor het rekenvoorbeeld), hiervan wordt € 50.000 contant ingelegd door je partner (zeg uit erfenis verkregen). Na 5 jaar ga je uit elkaar. De waarde van de woning is nu € 240.000.

Je partner ontvangt € 50.000 inleg + 50% van de meerwaarde zijnde € 20.000. Totaal derhalve € 70.000.

Jijzelf ontvangt 50% van de meerwaarde zijnde € 20.000.

De ‘nieuwe’ situatie (beleggingsleer)
De meerwaarde van de woning is voor ¼ deel toe te rekenen aan de inleg (lees investering) van de partner. De partner heeft hiermee recht op ¼ deel van de overwaarde zijnde € 10.000 en van het restant overwaarde 50% zijnde € 15.000. Totaal aandeel in overwaarde hiermee € 25.000 tezamen met de inleg maakt dit € 75.000.

Jijzelf ontvangt 50% van de meerwaarde na aftrek van het toerekenbare deel van de vrouw zijnde € 15.000.

De toerekening geldt overigens ook ingeval sprake is van een waardedaling, hetgeen in de huidige omstandigheden voor wat betreft de waardeontwikkeling van een woning realistischer is. Natuurlijk geldt deze toerekening ook als je geld uitleent aan je partner.

De praktijk is vanzelfsprekend ingewikkelder en zal per situatie afhankelijk zijn. Mocht je evenwel een dergelijke verrekening in het algemeen ongewenst vinden (hetgeen ik mij kan voorstellen – voor zover sprake is van verrekening van waardestijgingen ;-)), dan kun je dit voorkomen. Wijzig hiertoe de eerder gemaakte overeenkomsten. Kan veel schelen…
 

* N.B. Uitgesloten zijn investeringen in gebruiksgoederen zoals auto’s. 

Crowdfunding

Bankier heeft beperkt bedrag van euro 80.000 geleend aan onderneming. Op weg naar een rendabele business werden echter (aanloop)verliezen geleden. Een geldinjectie van euro 100.000 was noodzakelijk. De bankier was echter na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden ondanks dat de onderneming in voldoende mate kon aantonen dat deze ook op termijn levensvatbaar was en bovendien ook nog viel onder de staatsgarantie. Middels crowdfunding was het benodigde kapitaal binnen 3 dagen geregeld. Uiteraard heb ik hierbij bemiddeld. 

Waadi melding

Snel verdiend! Veelal is een directeur bij zijn personal holding in dienst. Mocht sprake zijn van een juridische structuur met een personal holding en een werkmaatschappij, waarbij de directeur zichzelf uitleent aan deze werkmaatschappij: dan moet de personal holding een ‘Waadi’-melding doen.

Hoe doe je een dergelijke Waadi melding? Eenvoudig & kosteloos (:-)  met dit formulier (vraag 4.2.) en je voorkomt een mogelijke boete van euro 12.000 bij onderzoek door Szw.
Mocht je niet-bedrijfsmatig arbeid ter beschikking stellen kun je dit ook mondeling, telefonisch of per e-mail doorgeven aan de dichtstbijzijnde KvK.

In essentie geldt de registratieplicht Waadi voor iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt (de uitleners). Vanzelfsprekend is hiervan sprake als het ter beschikking stellen van arbeidskrachten de hoofdactiviteit betreft zoals uitzendbureaus. Niettemin… ook ingeval het een nevenactiviteit betreft of waarbij dat voortvloeit uit andere bedrijfsactiviteiten (zoals een aannemersbedrijf dat tijdelijk een aantal bouwvakkers uitleent) valt dit hieronder. 

De registratieplicht Waadi geldt ongeacht je zelfs maar eenmalig en/of voor korte tijd een werknemer bij een ander laat werken.

Na het melden wordt dit geregistreerd in het register, zodat voldaan wordt aan de registratieplicht. Let op de ingangsdatum: de wet geldt immers al vanaf 1 juli 2012! voor een juiste (en tijdige) toepassing dus…

Uitleners blijven zelf verantwoordelijk voor de registratie en moeten dus ook altijd zelf controleren of ze goed zijn geregistreerd. Dit kan hier.

En tot slot: de inlener moet aantonen dat hij heeft gecontroleerd of de uitlener geregistreerd staat. Anders? Boete? Ja, idem. Kortom, leg vast dat je hebt gecontroleerd dat de uitlener is geregistreerd.

Financieringsstructuren

Het verkrijgen van passende leningsvoorwaarden kan gecompliceerd zijn.

Eén van onze cliënten had verschillende leningen lopen bij diverse bankiers. Deze bankiers wilden de risico's beperkt en de zekerheden maximaal zien. Teneinde de financiering van de onderneming te optimaliseren hebben onderhandelingen met de diverse bankiers/betrokkenen plaatsgevonden. De uitdaging zag erin te komen tot een  voor partijen passende oplossing. Als gevolg van de omvang en het aantal leningen en betrokken financiers, met allerlei verpandingen met diverse rechten ter zake van zekerstellingen op activa, is een complex model ontstaan. Door passende herverdeling van zekerheden op activa bij de betrokkenen alsmede afrekeningen met (voormalig) betrokken geldgevers is de financiering geoptimaliseerd, waardoor de jaarlijkse kosten zijn verminderd, de looptijden naar wens zijn verlengd en per saldo zekerheden zijn verminderd..

Boetes

Wij kennen ze allemaal wel 'de zichtbare levensgenieters' met een onophoudelijke ideeënstroom en deze leveren vervolgens ook echt geld op… maar soms ook niet. Beter gezegd meestal niet. Gewoon een vriend/kennis, gekke man, rafelige broek, vormeloos truitje zonder scheerapparaat. Zo eentje dus. Anders, en zo langzamerhand vervelend, want hij belandt steeds vaker in uitzichtloze situaties. Dan heeft hij even ruimte nodig of hij was op zoek naar de oorsprong van zijn ziel, kortom stapt even uit de kring die realiteit heet.
Maar wat doe je dan? Geef je hem een reprimande, probeer je de gemoederen te bedaren of… boetes? Ik opteer voor de boetes. Niet voor ambtenaren natuurlijk, deze verdienen een werkstraf als reprimande  Maar de eerder bedoelde kansloze schepsels verdienen een boete.

Het zijn overigens dezelfde personen die ervoor hebben gezorgd dat we inmiddels in restaurants moeten betalen als we ons bord niet hebben leeggegeten. Voor elk overgebleven koud gerecht een euro en drie voor de warme ‘lekkernijen’. Dit heeft niets te maken met kostenbesparing of het normbesef dat weggooien van goed voedsel gewoon zonde is. Ze willen gewoonweg het huiselijke gevoel terugbrengen in de belevingswereld van de gast. Nou ik pas! Was ik vroeger al blij dat ik niet thuis hoefde te eten, willen ze me nu opzadelen met herinneringen aan deze verdrongen trauma’s… Boetes schieten hier enorm tekort. Onherroepelijke sluiting en smartengeld!

Wat een oprecht slechte actie. Nederland is ook alleen het land waar werkelijk iedereen een kans behoort te krijgen… Ik heb dat sowieso nooit begrepen. Echter wij Nederlanders doen niet anders. Geen enkele restricties worden opgelegd. Importbruiden voor contactgestoorden zodat ook deze zich nog voort kunnen planten. En mochten deze kinderen achter gesloten deuren belanden staat er vanzelfsprekend halal op het menu… Dan komen de boetes overigens wel weer van pas.. een overgebleven koud gerecht een jaar extra zitten en drie voor de warme 'lekkernijen'.. laat dan maar liggen zou ik zeggen